Procus

IT referencie


Projekt: Kedros
Práca: vývoj a podpora simulačného softvéru, a vývoj systému na zber a spracovanie dát na poli energetiky

Technológie: Spring boot, Hibernate, Prime Faces

Projekt: Jednotný informačný systém pre cestnú dopravu
Práca: Vývoj backend služieb

Technológie: Spring boot, Hibernate, Weblogic, Oracle 11

Projekt: Portál katastra Slovenskej republiky
Práca: vývoj a údržba portálu pre štátnu správu

Technológie: JSF2.0, Hibernate, Spring, Japer, Weblogic, Oracle 11

Projekt: SMILE, OCC, NTT Data Viedeň
Práca: vývoj integračného projektu v oblasti mobility

Technológie: Spring Integration, JBoss, Jaxb, JAX-WS, JAX-RS

Projekt: SAP, Bratislava
Práca: vývoj projektu založeného na J2EE technológiach v oblasti bankingu, zvyšovanie kvality kódu a bezpečnosti podľa SAP štandardov

Technológie: Lean Java Server (LJS), SAML2, SAP-HANA, Fortify

Projekt: ProcusPack 1, 2, EE
Práca: vývoj softvéru pre uľahčenie práce nad dátami zbieranými z riadiacich systémov

Technológie: OSGi, Swing, Wicket, JBoss RMI, MySQL

Projekt: ESPP, Anasoft Bratislava
Práca: vývoj portálu pre SPP

Technológie: Liferay, Struts, Spring, Hibernate, Jaxb, Jasper reports, Apache POI